pukad logo2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu

GİRİŞ

Bu rapor 2016 yılı Türkiye pencere pazarının genel durumunu özetlemekte ve PVC pencereler ve bu pencerelerde kullanılmış olan cam ve aksesuarlarla ilgili rakamsal bilgileri vermektedir.

( Rapor iki bölümden oluşmaktadır. 1.BÖLÜM )

RAPOR ÖZETİ

2016 yılında 31,7 milyon m2 PVC pencere üretilmiştir. Bu pencereler eski/yeni ve konut ve konut dışı olmak üzere ve tipik konuta indirgenmiş olarak 1,760 milyon konut için üretilmiştir. Bu pencereler için 55 milyon m2 düz cam kullanılmıştır. Kanatların açılıp kapanması için 13,5 milyon adet ispanyolet kullanılmıştır; bunların yaklaşık yarısı tek açılım, yarısı da çift açılımdır. PVC profil sektörünü ilgilendiren bir diğer rakam da şudur: 2016 yılında 432.000 ton PVC profil üretilmiş, bunun 290.000 tonu iç piyasada pencereye dönüşmüş, kalanı ihraç edilmiştir. İthal profiller iç pazarda yaklaşık %3 bir pay elde etmektedir. (Tablo-1)

pukad 63aa

Son 10 yılda gerek yüzölçümü bazında, gerekse daire sayısı bazında alınmış olan yapı kullanım izin belgelerinde yaklaşık 2 kat bir artış olmuştur. Ortalama yıllık artış yaklaşık % 7’dir.

İlginç bir nokta da şudur: Aynı 10 yıllık dönemde alınmış olan yapı ruhsatları gerek yüzölçümü, gerekse adet olarak toplamda yaklaşık % 50 daha fazladır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Yapı ruhsatı alınmış olan işlerin bir bölümüne hiç başlanmamış, bir bölümü yarım kalmış, bir bölümü ise fiilen tamamlanmış olmasına rağmen değişik nedenlerle yapı kullanım izni almamıştır. Bu farklı durumların gerçekte hangi oranlarda olduğu bilinmemektedir. Bu durum fiili pencere ve cam kullanım hesaplarını oldukça hatalı hale getirmektedir. (Kaynak olarak TÜİK istatistikleri kullanılmıştır.) (Tablo-2)

pukad 63a

TUİK’in yukarıdaki istatistiklerinde yeni konut satışlarının ne kadarının yapı kullanım izni alınmış konutlar olduğu verilmemektedir. Yine de her iki tablo karşılaştırıldığında, yeni konut satışlarının 4 yıllık toplamının aynı dönemdeki yapı kullanım izni toplamının biraz altında kaldığı görülmektedir. Yeni satışların bir bölümünün yapı kullanım izni olmayan binalardan olduğu düşünüldüğünde, yapı kullanım izni almış olan binaların bir bölümünün satılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

Yıllık ruhsat alımları, verilen yapı kullanım izinleri ve yeni konut satışları istatistikleri inşaat malzemeleri satışları ile oldukça uyumludur. Gerçekten son 10 yılda sektör her yıl ortalama % 6 civarında büyümüştür.

TÜİK 2011 yılında ülke genelinde ankete dayalı bir araştırma raporu yayınlamıştır.

Bu rapora göre Türkiye’de konutta ikamet eden hane halkı sayısı 19.454.000’dur; ortalama kat sayısı 4’dür. Aynı yıl ülke nüfusu 74,7 Milyon olduğuna göre hane halkı büyüklüğü 3,84’dür. Aradan geçen 6 yılda ülke nüfusu 79,8 Milyona ulaşmış ve beklentilere göre de hane halkı büyüklüğünün 3,6 veya 3,5’e düşmüş olması gereklidir. Bilindiği gibi bu rakam Avrupa’da 2,9’dur ve Türkiye’nin de önümüzdeki 30 yılda bu rakama inmesi öngörülmektedir. Buna göre 2016 yılı sonunda ülkemizde hane halkı sayısının 22-23 Milyona ulaşmış olması hesaplanmaktadır. Artış yaklaşık 3 Milyondur ve yılda en az 500.000’dir.

2011 TÜİK raporundaki ortalama kat sayısı rakamından hareketle o yıl ülkede konut olarak kullanılan yapı sayısının yaklaşık 8,5 Milyon adet olduğu ve bu rakamın bugün 9 Milyonun biraz üstüne çıkmış olması gerektiği hesaplanmaktadır. Hane halkı artış rakamları raporun diğer bölümlerinde yapılmış olan tahminlerle uyum içindedir. (Bu tabloda pratikte hane halkı = konut sayısı kabul edilebilir)

KONUT DIŞI BİNALAR VE YENİLEME PİYASASI

Bilindiği gibi istatistikler yeni konutlarla ilgilidir. Konut dışı binalarla ilgili malzeme kullanımına yönelik pratik sonuçlar çıkarılabilecek istatistikler yoktur. Fabrika, depo, hastane, okul, sivil ve askeri binalar, geçici barınma evleri, AVM ve diğer ticari kullanım amaçlı binalarla ilgili istatistiklerden malzeme ve özellikle pencere kullanımına yönelik sonuçlar çıkartmak mümkün olmamıştır. Bu konuda derneğimiz üyelerinin yapmış oldukları işlerle ilgili tahminleri esas alınmıştır.

Bu noktada konut dışı binalar için öncelikle eşdeğer konut birimi tanımlanmıştır. Yapılmış olan ve bu türe giren binaların büyüklükleri birbirinden çok farklıdır. Adet dışında pencere ihtiyacı da farklıdır. Eşdeğer konut tanımı esas alındığında bir konut için gerekli olan malzemeyi kullanan bir konut dışı bina bir eşdeğer konut olarak alınmıştır. Bu esasa dayanarak, derneğimiz üyeleri, yeni konut sayısının % 20’si kadar eşdeğer konut yapılmış olduğunu belirtmektedir. Yani yıllık konut dışı binaların pencere ihtiyacı aynı yıl yapılan konutlara giden pencerelerin %20’si kadar olmuştur. Bu tartışmaya açık bir noktadır.                                                

Mevcut yapıların yenilenmesi inşaat malzemeleri sektörünün önemli bir kullanım alanını teşkil etmektedir ve sağlıklı tahminler yapılmasında güçlükler vardır. Pencere sektörü açısından şu tespiti yapmaktayız: Kentsel dönüşüm kavramının ortaya çıkması ile mevcut birçok konut pencere yenileme konusunu bir süre ertelemiş veya vazgeçmiştir. Bu da pencere üreticilerinin faaliyetlerini olumsuz olarak etkilemiştir.

Yenileme işindeki azalmayı sadece kentsel dönüşümün ortaya çıkmasına bağlamak gerçekçi değildir. 1990’ların ortasından itibaren çift cam üniteli PVC pencereler özellikle eski ve büyük ısı kaçağına neden olan pencerelerin değiştirilmeye başlanmasını sağlamıştır. Aradan geçen yaklaşık 20 yılda çok sayıda pencere değiştirilmiş ve değiştirilmemiş pencere stoku azalmıştır. Bu konuda PVC pencere sektörü, yeni nesil üstün nitelikli PVC pencerelerin, eski PVC pencerelerle değiştirilmesinin sağlayacağı ekonomiklik ve konforu ön plana çıkarması gerekmektedir. Yeni nesil pencereler aynı zamanda daha estetik ve fonksiyoneldir. Aksesuar sektöründe de bu yıllarda bu değişimi sağlayacak büyük gelişmeler olmuştur.

Raporda, üretilen PVC pencerelerin ne kadarının değiştirme işlerinde kullanıldığı ile ilgili olarak bir kabul yapılmıştır. Bilindiği gibi sistem üreticileri profilleri üretmekte ve pencere üreticilerine vermektedir. Nihai müşteriye pencere üreten ve sayıları on bini bulan irili ufaklı çok sayıda pencere üreticisi, ürettikleri pencerelerin ne kadarını yeni, ne kadarını eski yapılar için ürettiklerini oldukça kaba bir şekilde tahmin edebilmektedir. Kaldı ki pencere üretmeyip üretici bayiye ürettirip sadece montaj yapan firmaların da varlığı bu tahminleri daha da güç kılmaktadır. Dolayısıyla raporda PVC pencere üreticilerinin bu konudaki tahmini de daha ayrıntılı bir araştırmayı yararlı hale getirmektedir.

İnşaat malzemeleri sektörünün yıllık büyüme oranları alt sektörlerle birebir benzerlik göstermemekte ve her sektörün kendi özelliklerinden dolayı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Yenileme piyasasından her sektör eşit pay almamaktadır. Genel olarak inşaat malzemelerinin toplam kullanımının konut ve konut dışı bina üretimi ile doğrudan orantılı olmamasının bir diğer nedeni de şudur:-

Altyapı yatırımları (kara ve demiryolları, barajlar, göletler, havaalanları, spor tesisleri, limanlar gibi) için özellikle demir çelik ve çimento kullanımı daha fazla olup miktarı bilinmemektedir.

TÜRKİYE PENCERE PAZARI

Pencere genel adını alan ürünlerin ortak özelliği profillerden oluşması, boşlukların tamamen veya kısmen camla doldurulması ve donanım yardımıyla açılıp kapanabilmesidir. Pencere tanımına aşağıdaki ürünler girmektedir:

•             Pencereler

•             Camlı Balkon Kapıları

•             Giydirme Cepheler

•             Kış Bahçeleri                                                                                                                                                                  

Bina içi ayırıcı bölmelerde de pencere sektörünün ürünleri kullanılmaktadır. Bu raporda konunun daha ayrıntılı bir tanımına ve anlatımına girilmemiştir.

Pencere sektörü, doğrama malzemesi olarak şu farklı ürünleri kullanmaktadır:

•             PVC doğramalar

•             Alüminyum doğramalar

•             Ahşap doğramalar

•             Demir doğramalar

•             Kompozit doğramalar (PVC/Alu/Ahşap malzemelerden ikisinin, hatta üçünün birlikte kullanıldığı ürünler)

Farklı malzemelerin pazarda kullanım oranları ile ilgili dernek bilgilerimiz aşağıdadır. Ancak bu bilgiler kesin olmayıp teyide muhtaçtır.

•             Konut üretiminde pencerelerin yaklaşık % 94’ü PVC, % 5’i          Alüminyum, % 1’i ise ahşap ve sair malzemelerdendir.

•             Konut dışı binalarda bu oranlar ise şöyledir: PVC % 35, Alüminyum % 64, sair malzeme % 1

 

PVC PENCERELERLE İLGİLİ KABULLER VE TEKNİK  VERİLER

PVC Pencere özelinde ise hesaplarda aşağıdaki kabuller kullanılmıştır:

•             1 m2 PVC pencerede ortalama 5,5 mtul ana profil

                kullanıldığı sektör istatistikleri olarak kabul edilmektedir.

•             1 m2 PVC pencerede ortalama 9 kg PVC profil

                kullanılmaktadır (1 mtul profil çıta vs. yardımcı

                profillerden pay aldığı göz önünde

                bulundurularak 1,6 kg PVC profil

                eşdeğeri kabul edilmektedir.

                (1,6 g/mtul X 5,5 mtul/m2 = 9,0 kg/m2)).

•             Bir konuta ortalama 5 açılır kanat, 1,5 balkon kapısı

                takılmaktadır. Toplam alan yaklaşık 15 m2’dir. Bu değerler

                eski ve yeni yapıların ortalaması olarak alınmıştır.

•             Buna göre konut başına 15 m2 x 9 kg/m = 135 kg PVC

                profil kullanılmaktadır.

Özetle; hesaplarda 1 konutta 15 m2 pencere, dolayısıyla 1 konutta 135 kg PVC profil kullanıldığı hesaplanmaktadır.

NOT:

1- Bilindiği gibi PÜKAD üyesi PVC Pencere sistem üreticilerinin pazar payı % 60’ın üzerindedir. Sistem üreticisi firmalardan malzeme alarak pencere üreten firmalardan da PÜKAD üyeleri mevcuttur. Kabuller PÜKAD üyesi sistem üreticileri ve pencere üreticilerinden toplanan verilerle oluşturulmuştur ve ülke genelini temsil etmektedir.

2- “2016 senesi Pencere ve Cam Pazarı Raporu” yönetim kurulumuzca görülmüş ve kabul edilerek sektörün görüşüne sunulmuştur.

Sektörde bu tür çalışmaların eksikliği her zaman hissedilmektedir. PÜKAD olarak hazırladığımız bu raporun yararlı bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Şayet daha fazla sektör uzmanı ve alt sektör firmaları üye olur, katkıda bulunurlarsa rapora katılımları ile rapor daha sağlıklı değerlere ulaşacaktır.

* 2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu iki bölümden oluşmaktadır. Bir sonraki sayımızda raporun ikinci bölümünü siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.

2. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

pukad 63b

 

2. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

Powered by OrdaSoft!