talsad logo

Dâhilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

19 Ağustos Cuma günkü Resmi Gazetede yayınlandığı üzere; ‘Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamı’nda daha önce müeyyide uygulamasına karar verilen belgeler ile ilgili olarak bir iyileştirme söz konusudur. İlgili karar metni aşağıdadır.

 

Dâhilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar MADDE 117/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dâhilde İşleme Reji Kararının 19’uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni sahibi firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) / Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yazılı  olarak itiraz edebilirler. İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilir. İtirazın haklı bulunması durumunda, taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) / Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geri alınarak ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden tekemmül ettirilir.” Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160819-13.pdf

Decision About Amendment Regarding Inward Processing Regime Decision

As it was issued on the 19th of August, Friday at the Official Gazette, ‘Regarding documents for which it was decided that sanctions will be imposed  as within  the  scope of  Inward Processing Regime, an enhancement  is now in question. The related decision text is given below’.

talsad 1a

 

talsad 1b

Powered by OrdaSoft!